תנאי שימוש

  1.             כללי

     1.1.          ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של Mokki ישראל אשר בבעלותה של חברת קרן טירק בע"מ (להלן: "החברה"), www.Mokki.co.il  (להלן: "האתר").

     1.2.          תקנון זה כתוב בלשון זכר רק מטעמי נוחות ויש לראות בכתוב כמתייחס גם ללשון נקבה.

     1.3.          כותרות הסעיפים ניתנו לצורכי נוחות ואין ללמוד מהן לצורך פרשנות תקנון זה.

     1.4.          הוראות תקנון זה תחולנה על כל שימוש באתר. גלישה ו/או כל פעולה באתר, לרבות ביצוע הזמנה, מהווה את ההסכמה לקבל ולנהוג לפי התקנון.

     1.5.          שימוש באתר מהווה הצהרה כי המשתמש מודע להוראות תקנון זה ומקבלן, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה, 

                     מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות החברה על פי התקנון.

     1.6.          החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון ואת תנאי השימוש בו מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת. 

                     השינוי, ככל שיהיה, יחול ממועד פרסומו באתר ושימוש הלקוח באתר לאחר השינוי מהווה הסכמה לשינוי.

                     מומלץ לשוב ולקרוא את התקנון ובפרט את תנאי השימוש מפעם לפעם.

     1.7.          המשתמש מסכים כי רשומות המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

     1.8.          השימוש באתר ובתכנים שבו הינו "כפי שהוא" ("AS IS"), דהיינו, ללא כל אפשרות להתערבות או שינוי מצד משתמש כלשהו ולצרכים פרטיים בלבד. 

                     אסור בתכלית האיסור להשתמש באתר ו/או בתוכנו, באופן חלקי או כולל, למטרות מסחריות. 

                     אין להשתמש בתוכן באופן חלקי או כולל לשם העתקה, תיקון, שינוי, שעתוק, שידור, הצגה, פרסום, העברה, מכירה, או הפצה בכל דרך שהיא על ידי משתמש כלשהו. 

                     לרבות, בפרסומים אלקטרוניים מכל סוג שהוא, בתוכנות וביישומי מחשב, בטלפונים, בתקשורת סלולרית, ברדיו, בטלוויזיה, בדפוס או במדיה אחרת וכל הקשור והנובע מכך, ללא     הסכמת החברה מראש ובכתב.

     1.9.          תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר( כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב). 

                     כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין אם באמצעות רשת האינטרנט ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

     1.10.        החברה רשאית בכל עת ואף מבלי לתת על כך הודעה מראש, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק או להשהות את הפעלת האתר, באופן חלקי או כולל, ו/או לתקן ו/או לשנות את אופיו ותוכנו. 

                     כמו כן, החברה משקיעה מאמצים סבירים על מנת להבטיח את התחזוקה והזמינות של האתר ותוכנו, אולם, על אף מאמצי החברה, הפעילות באתר עשויה להיות מופרעת, מופסקת, מושהית או מעוכבת, 

                     באופן קבוע או זמני, בשל גורמים או אירועים אשר אינם בהכרח בשליטת החברה או שלא מרצונה.

     1.11.        המשתמש מצהיר כי השימוש שיעשה באתר יהיה שימוש חוקי, ועל פי התנאים שנקבעו על ידי החברה.

     1.12.        למען הסדר הטוב יובהר כי אין בתנאים המפורטים לעיל ולהלן בכדי לגרוע מהתנאים הכללים הנוגעים והקשורים להזמנת מוצרי החברה, 

                     וכל לקוח שירכוש ו/או שיירכש עבורו אחד ממוצרי החברה יהיה כפוף לתנאים הכללים ולהגבלות המפורטות בטפסי החברה, כפי שיהיו מעת לעת.

     1.13.        הננו ממליצים על קריאה חוזרת של תנאי השימוש מידי פעם.

  1.             משתמשים אשר גילם אינו עולה על 18 שנים

     2.1.          בשל העובדה שהמשתמשים באתר עשויים להתבקש למסור פרטים אישיים שלהם, כמפורט בהמשך, וכן בשל רגישות מידע זה והסיכונים שעלולים להיווצר עקב מסירתו, 

                     משתמשים אשר גילם אינו עולה על 18 שנים נדרשים ליידע הוריהם ו/או את הממונים החוקיים עליהם בדבר הוראות תנאי השימוש וכן לקבל את אישורם לביצוע כל פעילות מכל סוג שהוא, במסגרת האתר.

     2.2.          יובהר כי ההורים ו/או הממונים חלה האחריות לפקח על פעילות ילדיהם המשתמשים באתר, ובין היתר, להסביר למשתמש על תנאי השימוש וההשלכות הנלוות לתנאים אלו.

     2.3.          כל פעילות אשר תבוצע על ידי המשתמשים במסגרת האתר מהווה הסכמה של המשתמשים ו/או הוריהם ו/או הממונים עליהם לאמור בתנאי השימוש.

  1.             קניין רוחני

     3.1.          כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה של החברה בלבד והם מוגנים על ידי החקיקה הלאומית והבינלאומית הרלוונטית. 

                     זכויות אלה חלות בין היתר, על עיצובו הגרפי של אתר החברה, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד'), קוד המחשב של האתר, הקבצים, התמונות, הווידאו, השמע, הסמלים, 

                     הלוגו, סימני המסחר, כתובת האינטרנט שלו וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.

     3.2.          אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב) בלא קבלת רשותה המפורשת של החברה מראש ובכתב.

     3.3.          אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים ע"י החברה, בבסיס הנתונים של החברה, ברשימות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים ע"י החברה בלא קבלת הסכמתה מראש ובכתב.

     3.4.          החברה מתירה להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה וכן לקשר לעמודים המצויים בתוכו ("DEEP LINK"), או לעמוד הבית בלבד. 

                     החברה תהיה רשאית להורות למשתמש להסיר פרסום או מידע בו נעשה שימוש באופן שלטעמה פוגע באינטרסים של החברה או בקניינה.

     3.5.          אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו החברה, אלא בכפוף לקבלת הסכמתו לכך מראש ובכתב.

     3.6.          שם החברה, השם "קרן טירק בע״מ" וכן שמות מותגי המוצרים, סימני המסחר של החברה (בין אם נרשמו ובין אם לאו)- הם כולם רכושה של החברה בלבד. 

                     אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.

     3.7.          אייקונים (icons), כל מידע ו/או תצוגה המופיעה באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, 

                     הנם בבעלות בלעדית של החברה. כל שימוש בקניינה זה של החברה יעשה על פי הוראות תקנון זה בלבד.

     3.8.          כל מוסר מידע לפרסום באתר, ויהיה זה מאמר, ידיעה, תגובה או כל מידע אחר, מאשר מסירתו לפרסום וכי הוא בעל כל הזכויות בו ורשאי למסורן. 

                     במסירת המידע הוא מקנה לחברה רישיון חינם, כלל עולמי, לא בלעדי ובלתי מוגן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור ולהשתמש במידע כאמור לפי שיקול דעתה הבלעדי, 

                     בכל אמצעי תקשורת או פרסום אחר המשמש אותה.

     3.9.          אין לעשות שום שימוש בשום סימן מסחרי או עיצוב של מוצר או דגם המופיעים באתר או בצילומים המצויים באתר שהינם קניין רוחני מוגן, הן מכח הדין בישראל והן מכח אמנות בינלאומית אליהן הצטרפה מדינת ישראל.